Međunarodni izvori finansiranja

Izvori EU fondova se realizuju kroz nekoliko programa podrške privredi i to Horizont2020, Kozme, IPARD, VB EDIF itd.

Obim finansiranja dostupan putem EU fondova je značajan, a sam proces apliciranja se najčešće realizuje putem posrednika - nadležnih ministarstava, finansijskih institucija i sl.

HORIZONT 2020
Horizont 2020 ima za cilj da podigne nivo unapređenja evropske naučne baze i obezbedi siguran tok svetskih istraživanja i time osigura dugoročnu konkurentnost na tlu Evrope. Kroz ovaj projekat daje se podrška najboljim idejama i razvijanju talenata širom Evrope, istraživačima se pruža pristup savremenoj infrastrukturi za prioritetna istraživanja, Evropu čini atraktivnom lokacijom za najbolje svetske istraživače. Ko može da konkuriše: MMSP, naučnoistraživačke institucije, sva pravna i fizička lica u Evropi i šire.

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Kontakt podaci:

E-mail: viktor.nedovic@mpn.gov.rs

horizon2020.mpn.gov.rs

 
COSME
Cilj Programa KOZME je jačanje konkurentnosti i održivosti evropskih preduzeća, pre svega malih i srednjih, podsticanje preduzetničke kulture, osnivanja novih i rasta postojećih preduzeća. Program sadrži mere iz četiri oblasti: pristup finansijama, pristup tržištu, unapređenje poslovnog okruženja i unapređenje preduzetništva. Korisnici Programa su finansijski posrednici (pre svega banke), organizacije za poslovnu podršku, udruženja preduzetnika, organi lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti, a posredno preko njih i mala i srednja preduzeća iz država članica Evropske unije, i drugih koje učestvuju Programu.

Adresa: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd

Kontakt podaci: +381 11 3612 230

E-mail: cosme@privreda.gov.rs

www.privreda.gov.rs

 
WB EDIF
Ciljevi Programa su da se uspostave četiri komplementarna mehanizma finansijske podrške za MSP:
  • Fond za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund ENIF) – Fond rizičnog kapitala za finansiranje inovatnih MSP u početnoj fazi razvoja;
  • Fond za razvoj preduzeća (Enterprise Expansion Fund ENEF) –  Fond razvojnog kapitala koji će se fokusirati na već uspostavljena MSP koja imaju visok potencijal za rast;
  • Kreditna linija za garantovanje kreditiranja (Guarantee Facility GF) – koja će značajno poboljšati mogućnosti za MSP za pristup finansiranju od strane banaka, kao i potencijalno smanjenje troškova zaduživanja, putem osiguranja kreditnog portfolia finansijskim posrednicima;
  • Tehnička podrška (TA Facility) – koja ima za cilj da unapredi regulatorni okvir od značaja za inovativna MSP sa visokim potencijalom rasta, kroz podršku zemljama učesnicama ovog Programa pri sprovođenju prioritetnih reformi.

Adresa: Resavska 13-15, 11000 Beograd

Kontakt podaci: 011 3300 937

E-mail: jovana.stanojevic@pks.rs

www.wbedif.eu/wbedif-in-your-country/serbia

 
IPA II
Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je program bespovratne finansijske pomoći Evropske unije koja pruža finansijsku i tehničku podršku za dalji razvoj reformi u toku procesa proširenja državama kandidatima i potencijalnima kandidatima za članstvo. IPA fond razvija kapacitete država tokom procesa pristupanja koji se odražava i u napredovanju celokupnog regiona.

Adresa: Sremska 3-5, 11000 Beograd

Kontakt podaci: +381 11 202 14 37

E-mail: cfcu.kontakt@mfin.gov.rs

ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en

 
IPARD
IPARD II PROGRAM Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine - dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i od EU i od strane R.Srbije.

Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zašite životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja

Adresa: Zmaj Jovina 4/3, 11000 Beograd

Kontakt podaci: +381 65 43 33 494

E-mail: office.bg@simcert.co.rs

ipard.co.rs/index.html

 
ERAZMUS +
Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti:
  • obrazovanje,
  • mladi i
  • sport.

Adresa: Ruže Jovanović 27a, 11000 Beograd

Kontakt podaci: +381 11 33 42 430

E-mail: neo_serbia@erasmusplus.rs

erasmusplus.rs/category/obrazovanje

 
KREATIVNA EVROPA
Cilj Programa je da očuva, razvije i promoviše evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i evropsko kulturno nasleđe. Drugi ciljevi se odnose na podršku organizacijama u kulturi da deluju na međunarodnom planu, promociju međunarodne razmene umetnika, umetničkih dela i profesionalaca u kulturi, finansijsko osnaživanje malih i srednjih preduzeća u kulturi, kao i podršku međunarodnim kulturnim politikama koje bi pospešile inovacije, razvoj publike i novih poslovnih modela u kulturi.

Adresa: Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd

Kontakt podaci: +381 11 2927 896

E-mail: kreativnaevropa@kultura.gov.rs

www.kreativnaevropa.rs

Newsletter

Za više informacija o aktuelnostima iz oblasti inovacija, prijavite se za naš Newsletter.

Uspešno ste se prijavili.

Već ste prijavljeni.

Ova adresa se ne može prijaviti.