Инфраструктурна подршка

Пут од идеје до тржишта је дуг и тежак. Факултети и институти су свуда у свету изворишта нових технологија који се у виду спин-оф компанија или лиценци развијају и на крају валоризују на тржишту.

У овој иницијалној ризичној фази развоја технологије потребно је обезбедити неколико видова подршке:

 • Један од најважнијих корака јесте идентификовати идеју са потенцијалом на тржишту док је она још у фази научних истраживања. Ово је посао центара за трансфер технологија. Улога Центра за трансфер технологије, поред препознавања иновација на Универзитету, јесте и да припреми добру почетну стратегију за развој те иновације и заштиту интелектуалне својине. Центар треба да стимулише трансфер технологија из академске средине у приватну компанију, штитећи при томе интересе Универзитета и његових истраживача.

 • Када је нова старт-aп или спин-оф технолошка компанија основана, изазови на самом почетку су велики. У помоћ затим долазе технолошки инкубатори и научнотехнолошки паркови који пружају административну или инфраструктурну подршку. Инкубатори омогућавају иновативним предузетницима да се фокусирају на развој технологије тако што им пружају административну, правну и другу помоћ.

За развој МСПП од великог је значаја развој пословне инфраструктуре и то: пословних инкубатора, индустријских паркова/зона и технолошких паркова. Привредно друштво основано ради пружања инфраструктурне подршке и повезивања научноистраживачких, односно иновационих организација и привредних субјеката - у Министарству просвете, науке и технолошког развоја се може регистровати као:

 • пословно-технолошки инкубатор;

 • научно-технолошки парк;

 • организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије;

 • центар за трансфер технологија.

У  оквиру  Регистра  привредних  друштава за  инфраструктурну  подршку иновационој  делатности, који води  Министарство просвете, науке  и технолошког развоја, регистрована су четири научно-технолошка парка и осам пословно-технолошких инкубатора.

ПОСЛОВНО – ТЕХНОЛОШКИ ИНКУБАТОР

Пословно-технолошки  инкубатор  је  привредно  друштво чија  је основна делатност  стављање на располагање,  уз накнаду, пословног простора, административних,  техничких и других услуга новооснованим привредним друштвима, најдуже пет година од њиховог оснивања. Права  и обавезе корисника услуга и пословно-технолошког инкубатора уређују се међусобним уговором.

Пословно-технолошки инкубатор пружа помоћ у раној фази за нова старт-ап предузећа и развој бизниса преко своје канцеларије и истраживачких установа, као и у виду технолошке и телекомуникационе инфраструктуре, уз административну подршку и друге видове пословног саветовања.

НАУЧНО – ТЕХНОЛОШКИ ПАРК

Научно-технолошки парк је привредно друштво  које у оквиру дефинисаног простора  пружа инфраструктурне и стручне услуге  високошколским установама, научноистраживачким и иновационим организацијама, као и високотехнолошким и средњетехнолошким  привредним друштвима у одређеној научној, истраживачко-развојној или производној групацији с циљем њиховог повезивања  и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту.

Пословно-технолошки инкубатор и научно-технолошки парк могу пружати следеће услуге:

 • коришћење  пословног простора  за рад, који може бити  опремљен намештајем, опремом и инсталацијама;

 • коришћење  заједничких  пословних просторија,  које служе за пословне састанке, пријеме и друге сврхе;

 • секретарске услуге;

 • административне услуге;

 • књиговодствене и рачуноводствене услуге;

 • услуге рекламе и продаје;

 • услуге пословног саветовања;

 • телекомуникационе  и информационе услуге,  које између осталог обухватају приступ телефону, телефаксу, електронској пошти и интернету;

 • услуге пословног планирања;

 • услуге финансијског саветовања;

 • услуге обуке и тренинга;

 • финансијске услуге;

 • техничке и друге услуге, у складу са законом.

Научно-технолошки парк има за циљ да обезбеди канале за пренос знања, развој технологије, комерцијализацију иновативних делатности и других средстава за подстицање развоја привреде засноване на знању у Србији.

У Републици Србији и даље постоји недостатак инфрастрктурне подршке за иновације.

ОРГАНИЗАЦИЈА  ЗА ПОДСТИЦАЈ ИНОВАЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ У ПРИОРИТЕТНОЈ ОБЛАСТИ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке  и технологије је  привредно  друштво основано  искључиво ради обављања делатности подстицаја иновационих активности у приоритетним областима науке и технологије утврђеним стратешким документом. Организација подстиче  иновационе активности првенствено кроз улагања у новооснована привредна друштва из приоритетних области, која имају пословну идеју са потенцијалом да добит и раст  обезбеде на основу комерцијалног успеха иновације и која развијају, производе или продају иновативне производе, процесе и услуге са високим учешћем научних знања и нових технологија. Правно лице може бити уписано у Регистар у својству организације за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије.

ЦЕНТАР ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА

Центар за трансфер технологија је привредно друштво основано искључиво ради  обављања делатности трансфера технологија ради  примене технолошких иновација, што обухвата нарочито  трагање за идејама и партнерима за трансфер технологија,  процену комерцијалног потенцијала трансфера, подстицаје за реализацију  и комерцијализацију трансфера технологија и помоћ у заштити интелектуалне  својине технолошким привредним друштвима која развијају, производе и продају  иновативне производе, процесе и услуге са високим нивоом know-how и нових технологија.

Тренутно у Србији има четири центра за трансфер технологије, који су равномерно регионално распоређени јер су повезани са државним универзитетским центрима, што омогућава њихову равномерну регионалну дистрибуцију:

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Поред постојећих организација као што су факултети и институти, посебан подстицај је пружен оснивању иновационих организација у виду:

 • Развојно – производних центара,
 • Истраживачко – развојних центара, и 
 • Иновационих центара.

Развојно-производни центар је иновациона организација која ствара иновације, примењује нове технологије, врши пласман производа, услуга и технологија, заснованих на сопственом иноваторском раду и развоју.

Тиме се ствара могућност да се поред истраживачког рада у оваквој иновационој организацији може вршити и производња и пласман сопствене иновације на тржиште. На овај начин омогућено је да се поједини иновативни производи, створени на факултетима, институтима или у оквиру одређене групације, производе и побољшавају у развојно-производним центрима чији власници и оснивачи могу бити и саме институције у којима су аутори решења запослени. Тиме се скраћује време од настанка иновације до њеног пласмана на тржиште, што је за конкурентност иновације најважније.

Истраживачко-развојни центар је иновациона организација у којој се обављају примењена и развојна истраживања, стварају иновације и врши пласирање нових знања и технологија, у сопствену производњу и услуге или у производњу и услуге других привредних субјеката. Ово је организациона форма која пружа могућност да се у специфичним научним и привредним областима врше научна и развојна истраживања од интереса, пре свега, за одређена привредна друштва, регионе и локалне самоуправе. Такође остављена је могућност да се у оквиру истраживачко-развојног центра може вршити и производња, а у циљу скраћења потребног времена од настанка до реализације иновације.

Иновациони центар је иновациона организација у којој се на оригинални и систематски начин примењују сопствени и туђи научни резултати и савремени технолошки процеси ради стварања иновација, развоја прототипа, нових производа, процеса и услуга или побољшања постојећих у одређеној области и истовремено врши трансфер знања и технологија у производњу и услуге других привредних субјеката. Ова организациона форма, пре  свега, треба да послужи усавршавању и оспособљавању младих стручњака, на последипломским и докторским студијама, за каснији самостални научни, истраживачко-развојни и иновациони рад.

Newsletter

За више информација о актуелностима из области иновација, пријавите се за наш Newsletter.

Успешно сте се пријавили.

Већ сте пријављени.

Ова адреса се не може пријавити.