Платформа сарадње науке и привреде

Привредна комора Србије преузела је улогу да буде спона између науке и привреде, док сарадњу морају да успостављају и комуникацију воде научници и професори који разумеју бизнис и привредници који разумеју значај науке. Платформа има за циљ да подстакне предузећа и научно-истраживачке организације да се укључе у заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем стварања нових комерцијално примењивих производа и услуга, решавања текућих проблема и задатака, као и увођења иновативних технологија у раној фази које могу имати значај за њихов будући развој и тржишни потенцијал.

Сазнајте вишеСазнајте више
 • Услуге

  Могућност попуњавања Упита о услугама који ће вам омогућити да комерцијализујете ваша знања и технологије и да пронађете успешног партнера за сарадњу из света науке и привреде.

  Сазнајте више
 • Финансирање

  На овом месту можете да пронађете све доступне конкурсе и фондове међународних и домаћих донатора, као и државних институција.

  Сазнајте више
 • Захтев за сарадњу

  Пронађите успешног партнера за сарадњу из света науке и привреде ради удруживања на заједничким пројектима.

  Сазнајте више

Новости

 • Вести
  Мај 2019
  Oдржaн EУБИД Фoрум у НTП Бeoгрaд

  У среду 22. маја 2019. године у Нaучнo-тeхнoлoшкoм пaрку Бeoгрaд  je прeдстaвљeн прojeкaт „EУБИД – Пoдршкa Eврoпскe униje рaзвojу пoслoвних инкубaтoрa“, кojи финaнсирa Eврoпскa униja сa 1,5 милиoнa eврa, сa циљeм дa сe унaпрeди њихoв рaд a сaмим тим и кoнкурeнтнoст мaлих и срeдњих прeдузeћa.

  Сазнајте више
 • Вести
  Мај 2019
  Договорена реализација иновационог стартап центра у Горњем Милановцу

  У jуну 2019. планирано је oтвaрaњe Инoвaциoнoг стaртaп цeнтрa у Гoрњeм Mилaнoвцу.

  Сазнајте више