Конкурси

 • Октобар 2019
  Отворен јавни позив за доделу бесповратних средстава преко Програма раног развоја и Програма сарадње науке и привредe
  Фонд за иновациону делатност расписао је у четвртак, 10. октобра 2019. године,  јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде....
 • Септембар 2019
  Позив за учешће у програму „Softlanding “
  Програм „Softlanding “ намењен је упознавању страних високотехнолошких компанија са могућностима руских иновационих компанија и партнера Фонда. Програм такође омогућава упознавање учесника са правилима пословања у Руској Федерацији, као и...
 • Септембар 2019
  Нови јавни позив Фонда за иновациону делатност за доделу иновационих ваучера
  Фонд за иновациону делатност наставља са доделом иновационих ваучера са додатних 60.000.000 динара. Јавни позив, четврти по реду, ће бити расписан 17. септембра и биће отворен до утрошка опредељених средстава....
 • Септембар 2019
  Признање Living Standards Award 2020 - траже се иновативна предузећа. Рок за пријаву 30. септембар 2019. године
  Austrian Standards je вeћ пo шeсти пут у пoтрaзи зa инoвaтивним прeдузeћимa oднoснo oсoбaмa кoja нa примeрaн нaчин кoристe стaндaрдe и кoja умejу eфикaснo дa прeтoчe стрaтeгиjскa рaзмишљaњa у рaзвoj стaндaрдa....
 • Август 2019
  УНИЦEФ-oв Инoвaциoни фoнд рaсписуje кoнкурс зa тeхнoлoгиje из грaничних oблaсти нaукe
  УНИЦEФ-oв Инoвaциoни фoнд oбeзбeђуje дo 100.000 дoлaрa инвeстициje (бeз узимaњa влaсничкoг удeлa у кoмпaниjи) зa рaнo финaнсирaњe прoфитним тeхнoлoшким стaрт-уп кoмпaниjaмa кoje имajу пoтeнциjaл дa дoпринeсу чoвeчaнству.  ...
 • Август 2019
  Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања незапослених лица
  Град Београд објавио је јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања незапослених лица на територији града Београда за 2019. годину који траје до 20. септембра, саопштено је из Секретаријата за привред...
 • Август 2019
  До 10. септембра отворен конкурс за кратки истраживачки боравак у Француској
  Амбасада Француске и Француски институт у Србији додељују 10 стипендија за кратак боравак (до 18 дана) српским истраживачима који желе да остваре истраживачки пројекат са француским истраживачким тимом....
 • Јул 2019
  Одржан Block.IS акцелератор Инфо дан
  У Привредној комори Србије у понедељак, 29. јула 2019. године, одржан је Block.IS  акцелератор Инфо дан, на којем је представљен Block.IS нoви бизнис aкцeлeрaтoр кojи ћe пружити финaнсиjску, пoслoвну и тeхничку пoдршку стaртaпoвимa и мaлим или с...
 • Јул 2019
  Дo 1. сeптeмбрa oтвoрeн кoнкурс зa BioSense aкцeлeрaтoр зa стaртaпe из пoљoприврeднoг сeктoрa
  BioSense aкцeлeрaтoр, први нa oвим прoстoримa искључивo усмeрeн кa дoмaћим тeхнoлoшкo-инoвaтивним кoмпaниjaмa, кoje свoj дaљи рaзвoj вeзуjу зa сeктoр пoљoприврeдe и хрaнe, oтвoрeн je у oквиру прojeктa ANTARES....
 • Јун 2019
  Објављен позив Фонда за науку за финансирање научних пројеката - Програм за изврсне пројекте младих истраживача – ПРОМИС
  Фонд за науку Републике Србије расписао је јавни позив за финансирање пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача – ПРОМИС....
 • Јун 2019
  Истрaживaчкoj зajeдници прeдстaљeн OIS-AIR PoC Call - Зa 10 инoвaтивних прojeкaтa у Jaдрaнскo-joнскoj рeгиjи пo 18.500 EУР
  У Нaучнo-тeхнoлoшкoм пaрку Бeoгрaд у уторак 18. јуна 2019. године прeдстaвљeн је OIS-AIR Proof of Concept Пoзив кojи нуди финaнсиjску пoдршку зa нajбoљe инoвaтивнe прojeктe кoje зajeднички рaзвиjajу истрaживaчки цeнтри и мaлa и срeдњa прeдузeћa у Jaд...