Објављен Правилник о подстицајима за иновативне пројекте у пољопривреди и руралном развоју

У Службеном гласнику Репбулике Србије број 76/2020 објављен је Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји обухватају:

˗подстицаје за спровођење техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју.

Право на подстицаје има правно лице уписано у Регистар научноистраживачких организација, истраживачко развојни центар, иновациони центар уписан у Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност, акредитовани факултет, предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Подстицаји се расподељују конкурсом који за сваку календарску годину расписује министарство надлежно за послове пољопривреде.

Остварује се право на коришћење средстава у износу до 8.000.000 динара по кориснику подстицаја.

˗подстицаје који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља

Право на подстицаје има предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди и лице које обавља прогнозно-извештајне послове.

Остварује се право на коришћење средстава: а) средстава у износу од 40.000 динара месечно по једном ангажованом инжењеру, на који се обрачунавају и плаћају припадајући порези и доприноси у складу са законом; б) средстава за покриће трошкова насталих реализацијом пројекта у износу до 8.000 динара по једном ангажованом инжењеру месечно.

Изузетно у 2020. години, захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Управи за аграрна плаћања од 25. маја до 3. јуна 2020. године. У случају да се за подручја на којима се обављају саветодавни послови у пољопривреди у складу са Годишњим програмом не поднесе захтев за остваривање права на подстицаје то се може учинити од 12. до 18. јуна 2020. године.

Текст правилника можете пронаћи на следећем линку